• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

ข้อมูลการทำวีซ่า

ผู้มาเยือนจากประเทศไทยสามารถพักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ ได้ 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า (จะมีการประทับตราบนหนังสือเดินทางเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน)

 

ก่อนจะเดินทางมายังฟิลิปปินส์:

ขอให้เตรียมเอกสารดังรายการต่อไปนี้ให้พร้อม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ หรือตั๋วสำหรับเดินทางไปยังประเทศอื่นต่อ
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากระยะเวลาที่วางแผนจะพักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์

 

สัปดาห์แรกเมื่อมาถึง: แปซิฟิคทรีจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตเรียนภาษา (SPECIAL STUDY PERMIT (SSP) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้กับผู้เรียน ราคา 6,000 ฟิลิปปินส์เปโซ (รวมค่าบริการ)

หากพักอาศัยอยู่ในประเทศไม่เกิน 59 วันจะต้องมีวีซ่า:

 • คุณสามารถพักอาศัยอยู่ภายฟิลิปปินส์ในระยะเวลา 30 โดยไม่ต้องมีวีซ่า แต่ถ้าหากพักอาศัยอยู่ 31 วัน ถึง 59 วัน จะต้องทำวีซ่าซึ่งมีค่าใช้จ่าย 3,300 ฟิลิปปินส์เปโซ (รวมค่าบริการ)

 

หากพักอาศัยอยู่ในประเทศเกิน 59 วันจะต้องมีวีซ่า:

 • After 59 days of stay, we will need to extend your visa for another 59 days and get you an ACR I-card. These cost about P7,700.
 • เราจะต้องต่อวีซ่าของคุณทุกๆ 59 วัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพักอยู่นานเท่าไร การต่อวีซ่าแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย 3,300 ฟิลิปปินส์เปโซ (รวมค่าบริการ)
 • ถ้าคุณจะพักอาศัยอยู่นานกว่า 6 เดือน จะต้องมีใบอนุญาตพำนักอาศัย ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,400 ฟิลิปปินส์เปโซ

 

หมายเหตุ:

 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำหรับผู้เรียนที่อายุต่ำกว่า 16 ปีจะได้ราคาที่ต่ำกว่าที่ระบุข้างต้น
 • ในกรณีที่มีการยกเลิก เราไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าให้ได้ เนื่องจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีนโยบายคืนเงิน

 

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อเรา